Transitievisie warmte Arnhem

Transitievisie warmte Arnhem

11 november 2021 Uit Door admin

In 2050 wordt er in Nederland geen aardgas meer gebruikt om huizen te verwarmen. In het Klimaatakkoord zijn hierover afspraken gemaakt. Omdat het voor iedereen belangrijk is om op tijd te weten waar men aan toe is, stellen alle gemeenten een Transitievisie warmte op. Zo ook in Arnhem. De visie geeft op basis van onderzoek aan in welke buurten de gemeente denkt het eerst de overstap naar een andere warmtebron te kunnen maken en welke mogelijke alternatieven daarvoor beschikbaar zijn. Ook geeft de visie aan welke wijken waarschijnlijk pas later aan de beurt zijn.

Wereldwijd is sprake van een klimaatcrisis. Één van de belangrijkste oorzaken is de grote toename van CO2-uitstoot. Het Nederlandse Klimaatakkoord heeft dan ook als belangrijke doelstelling om de CO2-uitstoot fors te verminderen. De energietransitie is de grote opgave van de komende decennia. En in Arnhem willen ze daaraan de bijdrage leveren door energie te besparen en over te stappen op schone energie.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2050 onze huizen niet langer met aardgas verwarmen. Dat is een grote verandering die voor iedereen gevolgen heeft. Het is daarom belangrijk dat Arnhemmers weten welke alternatieven voor hun wijk of buurt mogelijk zijn en wanneer de overstap wordt verwacht. De Transitievisie warmte is daarin een belangrijke stap. De visie geeft richting, maar er wordt nog geen besluit genomen. Uiteindelijk zal de gemeenteraad per wijk of buurt beslissen over het alternatief voor aardgas.

Wijkgerichte warmtetransitie
De aanpak van de gemeente Arnhem kent twee sporen, de aanpak per wijk en de aanpak voor heel Arnhem. Welke alternatieven er zijn voor aardgas, heeft de gemeente laten onderzoeken. In een aantal wijken lijkt een centraal warmtenet een goed alternatief. In die wijken moeten we eerst nog onderzoeken of het haalbaar is en ook onder de juiste voorwaarden kan plaatsvinden. Daar betrekken we uiteraard onze inwoners bij. Cathelijne Bouwkamp, wethouder Duurzaamheid: “2050 lijkt nog ver weg. Maar als we dan alle Arnhemse woningen van het aardgas af willen hebben, betekent dat dat we nu aan het werk moeten. In een aantal buurten zijn we daar ook al mee begonnen.”

De afgelopen tijd hebben we in alle wijken gesprekken gevoerd over de wijkgerichte energietransitie en van het gas af gaan. Die gesprekken zullen we blijven voeren. Als gemeente vinden we het belangrijk dat Arnhemmers betrokken zijn bij deze grote opgave. Deze visie geeft meer zicht op de keuzes die verder zullen worden uitgewerkt per buurt. Volgens wethouder Bouwkamp geeft de visie richting: “Voor bewoners, woningcorporaties en ondernemers is het belangrijk om te weten waar ze aan toe zijn. Deze visie geeft meer duidelijkheid.”

10 kansrijke buurten
Arnhem telt tien buurten waar kansen liggen om voor 2030, deels van het aardgas af te gaan. Dit zijn buurten die ofwel een duurzame lokale bron met restwarmte hebben (zoals oppervlaktewater of afvalwater) of geschikt zijn om de overstap te maken via een individuele warmtepompen. De mogelijkheden in de 10 kansrijke buurten zullen worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen. Deze 10 buurten zijn:
Kronenburg, Elderveld-Noord, Hoogkamp en Plattenburg (ontwikkeling decentraal warmtenet)
Saksen Weimar, Nieuw Monnikenhuizen, Stadseiland, Plantagebuurt/Nieuwe Aa en Tuin van Elden (individuele all-electric oplossing (alles via stroom))
Immerloo (met koppelkans ‘t Duifje) centraal warmtenet met warmte vanuit de AVR aangevuld met een voorziening voor tapwater en koken)

Voor vijf onderzoeksgebieden zal verder onderzoek worden gedaan naar de haalbaarheid van een collectief warmtenet in combinatie met isolatie: Centrum e.o., Presikhaaf 3, Geitenkamp, Arnhem-West en Malburgen.

Een wijkgerichte aanpak met maatwerk
Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om de afspraken in het Klimaatakkoord op een eerlijke manier samen met Arnhemmers uit te voeren. Daarbij benadrukt wethouder Cathelijne Bouwkamp: “we doen al veel in Arnhem en zijn zeker op de goede weg. Maar als we willen doen wat in het klimaatakkoord is afgesproken, dan hebben we wel meer steun van het Rijk nodig. Er zijn grote investeringen nodig om deze transitie uit te kunnen voeren. Dat kunnen wij als gemeente niet alleen. Wij roepen het Rijk dan ook op om samen met de gemeenten te zorgen voor een duurzame en eerlijke warmtetransitie waarin iedereen mee kan doen.”

Meer informatie over de Transitievisie warmte is te vinden op de website van de gemeente. Weten wat er in per wijk gebeurt? Op de website van Arnhem AAN is meer informatie beschikbaar over de wijkgerichte aanpak om van het aardgas af te gaan.