Startschot voor leefbaarder en duurzamer ‘Bestuurskwartier’ in Arnhem

Startschot voor leefbaarder en duurzamer ‘Bestuurskwartier’ in Arnhem

22 mei 2019 Uit Door admin

Rijk, provincie en gemeente slaan handen ineen

Staatssecretaris Raymond Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft samen met gedeputeerde Jan Markink van de provincie Gelderland en wethouder Cathelijne Bouwkamp van de gemeente Arnhem op woensdag 22 mei het startschot gegeven voor een toekomstbestendig Bestuurskwartier in Arnhem. Dat deden ze door hun handtekening te zetten onder een ambitienota om het gebied rond het stadhuis, het provinciehuis, de rechtbank en het Openbaar Ministerie een flinke boost te geven op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid. Daarnaast tekenden zij een manifest om ook vier andere gebieden in Arnhem waar overheidsgebouwen verzameld staan, gezamenlijk aan te pakken.

Bestuurskwartier
De omgeving rond het stadhuis in Arnhem wordt het Bestuurskwartier genoemd omdat zich hier voornamelijk overheidsgebouwen bevinden. Omdat alle drie de overheden nieuw- of verbouwplannen hebben is besloten de handen ineen te slaan onder het mom: “samen kunnen we meer bereiken dan ieder voor zich.” Bovendien kan worden meegelift op de forse verbetering van het gebied dat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden door de nieuwbouw van het provinciehuis en de herinrichting van het centrale plein: de Markt.

Aantrekkelijke locaties
Staatssecretaris Raymond Knops: “Met deze samenwerking willen van locaties waar voornamelijk overheidsgebouwen staan, aantrekkelijke en duurzame plekken maken. Het Rijksvastgoedbedrijf wilde in Arnhem een aantal verouderde kantoorpanden aanpakken. Door met gemeente Arnhem en provincie Gelderland om tafel te gaan, konden we breder kijken. Nu is het ons gezamenlijke voornemen om van het Bestuurskwartier en de vier andere locaties aantrekkelijke plekken te maken voor de inwoners van Arnhem en de gebruikers. Samen kunnen we meer massa maken en groter effect bereiken.”

Verbouwing stadhuis
Zo is de gemeente Arnhem van plan om het stadhuis grondig te vernieuwen. Alle gemeenteambtenaren die nu nog zijn verdeeld over twee locaties in de stad (stadhuis en stadkantoor) gaan in de nabije toekomst in het stadhuis samenwonen. Dat biedt volop kansen voor een duurzame en innovatieve werkplek.

Provincie
De provincie Gelderland heeft met de nieuwbouw en renovatie van het Huis der provincie reeds een belangrijke stap gezet die bijdraagt aan een duurzame huisvesting en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het Bestuurskwartier. In aansluiting daarop heeft de provincie ambities om verder bij te dragen aan de energietransitie, het stimuleren van duurzame mobiliteit en het leveren van een actieve bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie. Dit door er als gezamenlijke overheden concreet mee aan de slag te gaan.

Nog 4 gebieden in Arnhem
Naast het Bestuurskwartier zijn er in Arnhem nog vier plekken in beeld waar een soortgelijke ontwikkeling plaats moet gaat vinden. Deze staan genoemd in het manifest Gebiedsgerichte ambities Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland en Rijksvastgoed. Dat zijn:

  • Bij het Stationsplein-West 30, liggen kansen om niet alleen het gebouw te renoveren en aardgasloos te maken met minimaal energielabel A++, maar ook gezamenlijk de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren rond dit gemeentelijk monument.
  • Bij de Groningensingel/Vredenburg, waar de Belastingdienst is gehuisvest wordt met diverse andere partijen een proef gestart om kantoren en woningen te verwarmen met behulp van oppervlaktewater in plaats van met gas.
  • Bij de Ir. Molsweg, wordt bekeken hoe de huidige gasgestookte energievoorziening van de penitentiaire inrichting (de Blue-Band bajes) kan worden verduurzaamd.
  • Bij Schaarsbergen, waar veel vastgoed van Defensie is te vinden, wordt een forse herinvestering voorbereid. Bij elkaar staan er zoā€™n 400 gebouwen waar op het gebied van duurzame energievoorziening veel winst is te halen. De grote omvang van het gebied waaronder ook vliegbasis Deelen valt leent zich bovendien goed om op het terrein zelf duurzame energie op te wekken en eventueel op te slaan. Ook bij deze vier locaties gaan de drie overheidspartijen gezamenlijk aan de slag om Arnhem aantrekkelijker en duurzamer te maken.