Start planvorming voor Schaapsdrift

Start planvorming voor Schaapsdrift

20 januari 2023 Uit Door admin

Arnhem,  Een  woon-werkgebied waar 500 tot 1000 woningen bij komen, in een aangename, groene en gezonde leefomgeving. Dat is wat het college van B en W voor ogen heeft met het gebied Schaapsdrift en omgeving, één van de eerste deelprojecten van de Spoorzone Arnhem-Oost. De gemeente wil dit jaar in samenspraak met bewoners, woningzoekenden en andere betrokkenen een plan ontwikkelen en daarmee zo snel mogelijk duidelijkheid geven aan de bewoners van Schaapsdrift over de toekomst van hun wijk. Als eerste stap vraagt het college de raad om de startnotitie vast te stellen.

Wethouder Cathelijne Bouwkamp (Ruimtelijke Ordening): “De startnotitie is een eerste stap die richting geeft aan een plan voor Schaapsdrift en omgeving. Een plan waar we heel graag, in samenspraak met betrokkenen, zorgvuldig vorm en inhoud aan geven. Met dit plan willen we ook zodra het kan – liefst medio, maar uiterlijk eind dit jaar – duidelijkheid geven aan bewoners. Aan de onzekerheid die zij ervaren vanwege het voorkeursrecht op hun woning moet zo snel mogelijk een einde komen.”

Startnotie Schaapsdrift e.o.
De raad heeft aangegeven eerst de kaders te willen bepalen voordat de participatie en verdere planvorming starten. De startnotitie benoemt uitgangspunten en ambities en een aantal onderzoeksvragen op gebied van wonen, werken, mobiliteit, klimaat, groen, energie, milieu en bodem. Na vaststelling door de raad worden de uitgangspunten en ambities in samenspraak met betrokkenen vertaald in een gebiedsvisie en een stedenbouwkundig plan voor Schaapsdrift.

Woningbouwopgave
Vanwege de verwachte bevolkingsgroei en het groeiende woningtekort heeft de gemeente Arnhem tot 2040 16.000 extra woningen nodig. Een groot deel van deze woningen zal in de Spoorzone Arnhem Oost terecht komen, waaronder dus in Schaapsdrift e.o. Ook het Rijk ondersteunt deze noodzaak met de aanwijzing van de Spoorzone tot Grootschalige Woningbouwlocatie. Diversiteit in doelgroepen en betaalbaarheid zijn daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Zo snel mogelijk duidelijkheid voor bewoners
Een aantal bewoners ervaart veel onzekerheid sinds de gemeenteraad op 1 juni 2022 het voorkeursrecht op hun woningen vestigde voor een periode van drie jaar. Dit houdt in dat eigenaren die hun huis willen verkopen, dit eerst aan de gemeente moeten aanbieden. De gemeente wil hiermee voorkomen dat er, terwijl er een plan wordt gemaakt, wordt gehandeld en gespeculeerd over grond en gebouwen in het gebied. Daardoor zou de haalbaarheid en de betaalbaarheid van nieuwe woningen onder druk komen staan.

Participatie
Snel duidelijkheid geven is een belangrijk streven. Tegelijkertijd wil het college ook voldoende tijd nemen om mensen in de gelegenheid te stellen mee te denken, zodat de belangen en ideeën van bewoners, omwonenden, woningzoekenden en andere belanghebbenden mee kunnen wegen in de plan- en besluitvorming. Daarom is bij de startnotitie een communicatie- en participatieplan opgesteld. Het vaststellen van de startnotitie door de raad is ook het startpunt van een traject om in samenspraak met mensen die willen meedenken tot het best mogelijke plan voor Schaapsdrift te komen.

Bezwaarschriften 
Tegen het besluit van de raad om het voorkeursrecht te vestigen zijn 33 bezwaarschriften ingediend. In november vonden de hoorzittingen over deze bezwaren plaats. De bezwaarschriftencommissie stelt in haar advies dat de gemeenteraad, die het besluit neemt over de bezwaren, concreter moet onderbouwen wat het intensiever gebruik van de wijk precies inhoudt. Het college adviseert de raad om het advies over te nemen en het gebruik te onderbouwen aan de hand van de uitgangspunten in de startnotitie.

foto: google maps