Schonere stad en beter afval scheiden

Schonere stad en beter afval scheiden

24 december 2021 Uit Door admin

Een schone stad waar afval scheiden vanzelfsprekend is, dat willen burgemeester en wethouders bereiken met ‘Arnhem schoner,’ de afvalkoers voor de jaren 2022-2026, die het college ter vaststelling naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Naast het verminderen van de hoeveelheid grofvuil naast containers zet het college in op het verbeteren van de kwaliteit van het gescheiden ingezamelde afval. Dat gebeurt enerzijds door het optimaliseren van de manier van inzamelen en anderzijds door het betrekken van inwoners, bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties. Het college wil inwoners bewuster maken van de noodzaak om afval goed te scheiden zodat het beter hergebruikt kan worden. Voor de aanpak van zwerfafval wil het college de samenwerking met groepen vrijwilligers in de wijken intensiveren.

“We betalen niet meer per afvalzak, maar de noodzaak om ons afval goed te scheiden blijft ook na Diftar onverminderd groot. Het is nodig, zowel voor het milieu als om kosten te besparen en daarmee onze afvalstoffenheffing laag te houden. Door goede communicatie en participatie moeten we het bewustzijn daarvan vergroten of waar nodig creëren”, aldus verantwoordelijk wethouder Bob Roelofs. “Het goede van Diftar, moeten we vast zien te houden. We zullen ons inzamelsysteem optimaliseren om afvalscheiding nog beter te faciliteren en ondertussen zullen we onderzoek doen naar nieuwe technieken die ons helpen de doelstellingen op het gebied van afvalscheiding te bereiken.”

25% minder hotspots en een zwerfafvalparaplu
Naast betere afvalscheiding, zet het college in op een schonere stad. Arnhem heeft ruim 2000 ondergrondse containers. Containers waar vaker dan een keer per week afval naast wordt gezet, komen op de lijst van ‘hotspots’. Het college streeft onder andere naar een vermindering van het aantal hotspots met 25 %. Verder wil het college komen tot een stadsdekkend netwerk van zwerfafvalvrijwilligers. Het college gaat deze groepen beter faciliteren en met elkaar in contact brengen door de initiatieven te bundelen onder een (digitale) zwerfafvalparaplu. Wethouder Roelofs: “Zichtbaar vuil in straten en parken en rondom de afvalcontainers is mij – en ook veel Arnhemmers – een doorn in het oog. Gelukkig zijn vele vrijwilligers wekelijks actief om in hun buurt het zwerfvuil op te ruimen. Deze mensen koester ik. Verder heb ik in de wijken veel mensen gesproken die goede ideeën hebben om de stad schoner te houden. Daar gaan we mee aan de slag. Voor de hotspots geldt dat per locatie maatwerk nodig is. Dat maatwerk gaan we leveren samen met de inwoners en organisaties in de wijk en met onze eigen professionals die dagelijks in de wijk zijn.”

Minder restafval
In het kader van het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) geldt landelijk een doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Die doelstelling houdt het college voor ogen voor de lange termijn, maar deze is op dit moment niet realistisch. In 2019, vóór Diftar dus, zamelde Arnhem 201kg restafval per inwoner per jaar in. Het college streeft nu naar een vermindering daarvan met 10%. Vooral bij het scheiden van GFT/GFE (groente-, fruit-, en tuinafval/etensresten) is nog winst te behalen. Bij hoogbouw bestaan twee inzamelmethoden voor GFE naast elkaar: citybins en verzamelcontainers. Het college gaat in overleg met bewoners bepalen welke methode beter werkt en het meest gewenst is. Naast verminderen van restafval, dus beter scheiden, is de ambitie om afkeur van gescheiden ingezamelde Plastic Blik en Drinkpakken (PBD) te beperken tot een maximum van 30%. Op dit moment wordt 50% hiervan afgekeurd. Om de hoeveelheid oud papier te verminderen voert het college de Ja-Ja sticker in. Wie reclamedrukwerk wil blijven ontvangen moet die sticker op de deur plakken.

Samen met de stad
Via www.meedenken.arnhem.nl zal het college regelmatig onderzoeken wat inwoners van het afvalbeleid vinden en waar verbeteringen mogelijk zijn. Daarnaast komt er een klankbordgroep waarin uit elk stadsdeel enkele leden plaatsnemen. Ook zal het college de initiatieven die van inwoners, maatschappelijke instellingen of bedrijven komen, nog actiever ondersteunen. Het college zoekt contact met woningcorporaties in buurten waar afval een groot probleem is en zal ook scholen actief benaderen om mee te denken en te helpen de omgeving netjes te houden.