Gemeente: op naar een duurzaam, groen, kansrijk en verbonden Arnhem

Gemeente: op naar een duurzaam, groen, kansrijk en verbonden Arnhem

21 april 2023 Uit Door admin

De gemeente Arnhem gaat aan de slag met het bouwen van duizenden extra woningen, het verduurzamen van de stad, investeren in bestaanszekerheid en het gastvrij opvangen van vluchtelingen. Dit staat in de Perspectiefnota 2024-2027, waarin het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voorstellen doet om Arnhem de komende jaren te verbeteren.

Wethouder Financi√ęn, Paul Smeulders: ‚ÄúWe leven in een tijd van enorme uitdagingen: klimaatcrisis, wooncrisis en toenemende ongelijkheid zijn aan de orde van de dag. Om deze grote uitdagingen goed aan te pakken, is actie nodig. Geen kortetermijnpleisters, maar duurzame oplossingen. De grote uitdagingen van onze tijd vragen om systeemveranderingen. De weg hiernaartoe wordt geschetst in deze perspectiefnota.‚ÄĚ

Duurzaam en groen

Arnhem streeft naar het realiseren van 16.000 extra woningen in 2040 door middel van duurzame verstedelijking, waarbij de ontwikkeling van de Spoorzone Arnhem Oost een cruciale rol speelt. Om de wooncrisis aan te pakken, wordt er dit jaar samen met de stad een nieuwe woonvisie opgesteld die betaalbaar wonen bevordert. Daarnaast wordt dakloosheid tegengegaan, onder andere door meer opvangplekken te bieden.

Samen met partners in de stad wordt dit jaar nieuw mobiliteitsplan opgesteld. Om de stad bereikbaar, gezond en leefbaar te houden krijgen hierin voetganger, fiets en het openbaar vervoer prioriteit boven de auto.

De gemeente werkt aan een groene stad door het behouden en verbeteren van biodiversiteit via bijvoorbeeld wijkgroenagenda’s en het vergroten en verbinden van parken en natuurgebieden. Arnhem gaat meer inzetten op natuurinclusieve (stads)landbouw, duurzaam voedsel en klimaatadaptatie. Het verbeteren van dierenwelzijn en de intrinsieke waarde van dieren krijgen een centrale plek in het beleid.

Kansrijk en verbonden

Een kansrijk Arnhem richt zich op het verbeteren van inkomensregelingen om bestaanszekerheid voor haar inwoners te garanderen. Preventie gaat een nog grotere rol spelen in de aanpak van schulden, waarbij we in een zo vroeg mogelijk stadium mensen met financi√ęle problemen in beeld krijgen om vroegtijdige hulpverlening mogelijk te maken.

Veerkrachtige wijken en perspectief voor de jeugd dragen bij aan het welzijn en geluk van Arnhemmers. Hierbij is zowel preventie als goede zorg en jeugdzorg van belang en bovendien onmisbaar voor effectief beleid. De gemeente streeft ernaar om zoveel mogelijk Arnhemmers met plezier in beweging te krijgen omdat dit helpt bij een zo goed en gezond mogelijk leven.

De tweedeling in onze stad is onacceptabel. Nationaal Programma Arnhem Oost vereist duidelijke keuzes, anders werken en extra investeringen om jarenlange achterstanden nu weg te werken. Daarvoor is lange adem, en partnerschap nodig van iedereen; in de wijken, in de stad en ook met andere overheden. De gemeente kiest voor het eerlijker verdelen van sociale huurwoningen en voorzieningen over de wijken. De gemeente werkt aan een schone, hele en veilige stad en levert forse inspanningen om een einde te maken aan overlast, criminaliteit en verloedering.

Arnhem streeft naar een verbonden stad, waarbij er aandacht is voor diversiteit, anti-discriminatie en toegankelijkheid. Kunst en cultuur worden ondersteund om levendigheid en verbinding in de stad te bevorderen. Tot slot wil Arnhem een rechtvaardige en gastvrije stad te zijn door 2.000 duurzame opvangplekken te bieden voor vluchtelingen.

Arnhem staat er financieel goed voor

De nieuwe Perspectiefnota bevat plannen voor een duurzaam, groen, kansrijk en verbonden Arnhem, ondanks de huidige financi√ęle onzekerheden. De hiervoor beschreven ambities zijn gedeeltelijk een voortzetting van wat in de huidige begroting al is beschreven en gedekt. Ondanks dat de uitvoerbaarheid deels onzeker is, wil de gemeente werken aan een vormende visie voor de stad. Wel blijkt uit de Perspectiefnota dat de structurele financi√ęle ruimte die er is, vrijwel volledig wordt opgeslokt door de indexaties die veel hoger zijn dan eerdere jaren. De Rijksoverheid compenseert gemeenten hier niet voldoende voor. Na 2025 is er grote onzekerheid over de bijdrage uit het gemeentefonds vanuit het Rijk.

Wethouder Financi√ęn, Paul Smeulders: ‚ÄúWe hopen van harte dat het Rijk snel financi√ęle duidelijkheid biedt en ruimte schept die het mogelijk maakt om financi√ęle knelpunten op te lossen en onze ambities waar te maken. Als college gaan we graag met de gemeenteraad in gesprek over de ontwikkelingen die op ons afkomen en de visie van onze volksvertegenwoordigers daarop. Die betrekken we dan bij het opstellen van de begroting 2024 en de jaren erna.‚ÄĚ

Inwoners van Arnhem doen mee via het Digipanel

In de aanloop naar deze Perspectiefnota hebben ruim 1.000 Digipanelleden aangegeven wat zij belangrijke thema’s vinden. Onderwijs, leefbaarheid, milieu en klimaat staan bovenaan. Ook is aan hen advies gevraagd over de thema’s die zij van belang vinden. Een aantal van die adviezen komt ook terug in de Perspectiefnota zelf.

Op woensdagavond 10 mei kunnen de inwoners van Arnhem in gesprek gaan met raadsleden over de belangrijke thema‚Äôs in de Perspectiefnota. Zij kunnen op een laagdrempelige manier in gesprek gaan en vertellen wat zij belangrijk vinden voor de stad, vragen stellen aan raadsleden, zorgen uiten en idee√ęn delen. Ge√Įnteresseerden kunnen zich opgeven via arnhem.nl/ingesprekmetderaad.

Jaarstukken

Tegelijkertijd met de Perspectiefnota verschenen ook de jaarstukken en de eerste tussenrapportage over 2023 van de gemeente Arnhem. In de jaarstukken wordt zowel beleidsinhoudelijk als financieel verantwoording afgelegd over de resultaten die in 2022 zijn behaald. De gemeente Arnhem had in 2022 841 miljoen euro aan inkomsten en gaf bijna 52 miljoen euro minder uit. Hiervan is 28 miljoen toegevoegd aan reserves waardoor er een resultaat van 24 miljoen ontstaat dat er 24 miljoen toegevoegd wordt aan de algemene reserve. In totaal beschikt de gemeente Arnhem voor 276 miljoen aan reserves, waarvoor bijna 100 miljoen beschikbaar is om risico’s op te vangen en de rest een specifieke bestemming heeft. De eerste tussenrapportage over 2023 laat zien dat Arnhem dit jaar wederom een positief resultaat verwacht van circa 9 miljoen euro.