Arnhemse Perspectiefnota 2021-2024 beleidsneutraal

Arnhemse Perspectiefnota 2021-2024 beleidsneutraal

3 mei 2020 Uit Door admin

Eerste impactanalyse ‘corona’ geeft inzicht in extra kosten

De komende jaren worden voor een groot deel bepaald door de impact van corona. Omdat onzeker is wat er komen gaat, presenteert Arnhem vandaag een beleidsneutrale Perspectiefnota 2021-2024. Dat betekent dat daarin alleen maatregelen zijn opgenomen die het gevolg zijn van reeds genomen raadsbesluiten, van aangenomen moties of zaken die urgent zijn. De stad staat immers niet stil. Daarnaast wordt in de nota een inschatting gemaakt van de financiƫle effecten van de coronacrisis, ervan uitgaande dat de coronamaatregelen tot half juni duren, en geeft het college een doorkijk naar de uitdagingen waar we voor staan.

Arnhem moet verder
Veel werk in de stad gaat gewoon door. Het onderhoud aan de weg, het bouwen van huizen, de publieke dienstverlening. Maar ook de sanering van het woonwagenkamp Bethaniƫnstraat, extra controle en handhaving bij verkamering en woningsplitsing en de visie op de Nieuwe Haven kunnen
niet wachten. Deze en meer onderwerpen zijn daarom wƩl in de perspectiefnota opgenomen. Naast de aangenomen moties, raadsbesluiten of urgente zaken.

Financieel
In de Perspectiefnota wordt nog geen rekening gehouden met de onzekere toekomst. De Perspectiefnota 2021-2024 laat na verwerking van de autonome ontwikkelingen, uitvoering van moties en van urgente knelpunten een totaalbeeld zien dat in het eerste jaar 2021 negatief is. Vanaf 2022 is het beeld positief en zijn er ook geen taakstellingen nodig. De financiƫle positie van de gemeente wordt wat robuuster: de weerstandsfactor stijgt naar 1,3 in 2024. Vanaf 2021 is er structureel meer
financiƫle ruimte om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.

‘Rekening houden met meer’
De gemeente heeft bekeken wat de financiĆ«le effecten van corona op de korte termijn zijn. Dat is een eerste inschatting, op basis van aannames en veronderstellingen, en heeft als uitgangspunt dat de coronamaatregelen tot half juni duren. Naar verwachting is er een nadelig financieel effect van op zijn minst ā‚¬15 miljoen. ‘Maar daar zal het niet bij blijven’, aldus Paping, ‘ we weten immers niet hoe lang de crisis zal duren. Daar komt nog bij dat we veel effecten en risicoā€™s nu niet in geld kunnen uitdrukken. We moeten met meer rekening houden. Dat zal de komende maanden steeds meer
duidelijk worden. Dat betekent dat we steeds opnieuw een inschatting zullen maken.’ Het is nu moeilijk in te schatten welke klappen er moeten worden opgevangen. Paping: ‘Gelukkig hebben we de afgelopen paar jaar de financiĆ«le buffer vergroot in de vorm van de algemene reserve en diverse bestemmingsreserves. We gaan er daarnaast vanuit dat het Rijk en de provincie ook financieel zullen bijspringen.’

Inwoners en bedrijven hebben het zwaar
‘Voor de gemeente is het soms ingewikkeld, maar voor onze inwoners en ondernemers is het veel zwaarder’, aldus Paping: ‘Mensen verliezen hun baan of krijgen minder opdrachten. In april zijn er twee tot drie keer meer aanvragen voor een bijstandsuitkering dan normaal. Daarnaast verwachten
we dat mensen – als de crisis eenmaal voorbij is – meer beroep op de zorg zullen doen.’ Het aantal aanvragen voor bouwvergunningen daalt. Ook zullen meer mensen vragen om uitstel van huurbetalingen. Culturele instellingen en (sport)verenigingen zien hun inkomsten verdampen en
kunnen een beroep op de gemeente doen. Omdat steeds minder mensen de binnenstad bezoeken, lopen de parkeerinkomsten terug. De OZB loopt terug, bijvoorbeeld door faillissementen. De gemeente heeft zelf ook enkele versoepelingen doorgevoerd. Zo kunnen ondernemers, verenigingen
en instellingen tot 1 oktober uitstel krijgen van betaling van huur, erfpacht of rente.