Arnhem presenteert ontwerpbegroting 2024, doorbreek kloof tussen arm en rijk

Arnhem presenteert ontwerpbegroting 2024, doorbreek kloof tussen arm en rijk

22 september 2023 Uit Door admin

Het college van Burgemeester en Wethouders van Arnhem presenteert de ontwerpbegroting voor 2024. Deze weerspiegelt de huidige Arnhemse uitdagingen op gebieden van klimaatverandering, maatschappelijke betrokkenheid, volkshuisvesting en de tweedeling in de stad. Arnhem investeert de komende jaren extra in bestaanszekerheid, duurzaamheid, natuur, kansengelijkheid en wonen. Ook is er veel aandacht voor de nieuwe wijk Spoorzone Arnhem-Oost. 

Wethouder Financiën Paul Smeulders: “We zijn in Arnhem op de goede weg. De stad groeit en bloeit in vele opzichten. Echter, er zijn nog steeds mensen en wijken die op achterstand staan. Daarom zetten we de komende jaren extra in op bestaanszekerheid, duurzaamheid en wonen om de tweedeling in onze stad tegen te gaan. We willen Arnhem klaarmaken voor de toekomst. Een stad waar het voor iedereen fijn leven is.  

Spoorzone Arnhem-Oost   

Het college zet een volgende stap in de voorbereidingen voor een compleet nieuw stadsdeel: Spoorzone Arnhem-Oost. In navolging van een aangenomen raadsmotie bij de Perspectiefnota, geeft het college van B&W de investeringen in het nieuwe stadsdeel prioriteit. Het plan is om tussen de 10.000 en 12.000 Arnhemmers te huisvesten en ruimte te bieden voor zo’n 5.000 banen. Naast wonen en werken is er in de plannen veel aandacht voor recreatie, groen en klimaatbestendigheid.   

Een duurzaam Arnhem   

Klimaatverandering is niet langer abstract; het is een dringende realiteit. Daarom zet Arnhem sterk in op de transitie naar een circulaire economie en een klimaatneutrale gemeente in 2050. Belangrijke stappen zijn het aardgasvrij verwarmen van 6.500 woningen tegen 2030 en de uitrol van de Arnhemse Isolatie Aanpak. De gemeente ondersteunt de inwoners die niet altijd zelf de middelen hebben om te verduurzamen. Zo blijft Arnhem een voorbeeld voor de rest van Nederland. 

Om de bevolkingsgroei, de verandering van huishoudens en het aantal woningzoekenden te kunnen opvangen, moeten er tussen 2023 en 2040 ongeveer 14.000 (veelal betaalbare) woningen gebouwd worden, vooral binnen de bestaande bebouwde omgeving. 

Een kansrijk Arnhem    

Arnhem wil binnen één generatie de kloof tussen arm en rijk doorbreken. Daarom ligt er een focus binnen de begroting op factoren van ongelijkheid als wonen en bestaanszekerheid. Om te zorgen voor een eerlijke stad waarin iedereen – arm en rijk, jong en oud, ongeacht achtergrond – goed kan wonen, stelt de gemeente een ambitieuze woonvisie op voor de komende jaren. De uitkomst moet zorgen voor een betere kwaliteit van de wijken, meer passende woningen voor ouderen, minder huisjesmelkers en beter geïsoleerde en betaalbare woningen.   

Er komt jaarlijks extra geld beschikbaar voor het aanpakken van criminaliteit, bijvoorbeeld door meer BOA’s in dienst te nemen. Het gevoel van onveiligheid op sommige wijken in de stad wordt verder aangepakt, de stad moet een plek zijn waar iedereen fijn kan leven. Zo worden de inkomensregelingen voor Arnhemmers met een laag inkomen makkelijker en bereikbaarder en gaat het college ervoor zorgen dat meer scholieren jaarlijks in sportcentrum Papendal kunnen sporten. 

Het college besteedt extra aandacht aan het voorkomen en oplossen van schulden als Arnhemmers betalingsachterstanden hebben. Kwetsbare wijken krijgen extra aandacht via het Nationaal Programma Arnhem-Oost. Daarvan is het doel alle Arnhemmers gelijke kansen te geven. 

Een groen Arnhem   

Door klimaatadaptief te bouwen is Arnhem steeds beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Die ambitie zet het college in deze ontwerpbegroting door. De stedelijke gebieden worden weerbaar gemaakt tegen overstromingen, hevige regenval, hitte en droogte. De stad creëert een netwerk van koele plekken voor (kwetsbare) Arnhemmers om te gebruiken tijdens hittegolven. Ter versterking van de groene stad en de biodiversiteit, investeert het college nog eens één miljoen euro extra in het aantrekkelijker maken van de parken, en wordt er verder gewerkt aan het verbeteren van dierenwelzijn. 

Er wordt ook aan een duurzaam mobiliteitsplan gewerkt. Lopen, fietsen en het openbaar vervoer worden belangrijker, en tegelijk moet de stad bereikbaar blijven met de auto. We willen graag fijne wijken met ruimte voor ontmoeting, bewegen en groen. En met minder verkeersoverlast en minder auto’s op straat. 

Een verbonden Arnhem   

Arnhem is nog steeds een stad met veel tegenstellingen. Om dat te verminderen, moet de stem van de Arnhemmers gehoord worden. Daarom worden er in 2024 twee extra burgerberaden georganiseerd. Daarnaast investeert Arnhem in cultuur en onderwijs. De creatieve sector wordt verder versterkt met extra programmering en investeringen in huisvesting. Ook is er geld om maatschappelijke accommodaties weer zelf aan te kopen om zo de sociale cohesie en leefbaarheid te stimuleren in wijken.  

Er wordt in samenwerking met schoolbesturen een tienjarig plan ontwikkeld dat zowel focust op de spreiding van scholen, de bouw van nieuwe scholen als op de renovatie van bestaande schoolgebouwen. Arnhem toont de gastvrijheid door de realisatie van 2000 duurzame opvangplekken voor vluchtelingen.   

Financieel gezond   

De begroting is structureel sluitend, ondanks de onduidelijkheid over de rijksinkomsten, onder andere vanwege aangekondigde veranderingen in het gemeentefonds.

Wethouder Smeulders: “De stad staat er goed voor ondanks alle globale en landelijke onzekerheden. Toch blijft het spannend wat er de komende jaren gaat veranderen. Omdat de inkomsten vanuit het Rijk flink teruglopen, krijgen we als gemeente te maken met meer onzekerheid. Daardoor staan onze ambities onder druk, terwijl we juist willen werken aan oplossingen van de grote uitdagingen van deze tijd. De gemeente kan als eerste iets doen aan de onvrede en problemen in de samenleving, maar alleen als we ook die mogelijkheid krijgen.”    

Tijdspad 

De ontwerpbegroting 2024 is op 20 september aangeboden aan de gemeenteraad en tegelijkertijd digitaal beschikbaar voor alle Arnhemmers via financien.arnhem.nl. Op 8 november volgt het besluitvormende debat over de begroting met de gemeenteraad.  Meer over de ontwerpbegroting op: financien.arnhem.nl