Arnhem gaat investeren in zelfstandige woonruimte voor daklozen

Arnhem gaat investeren in zelfstandige woonruimte voor daklozen

4 mei 2021 Uit Door admin

Een verblijf in de daklozenopvang zou zo kort mogelijk moeten zijn. Arnhem streeft er naar om de capaciteit van de opvangvoorzieningen te verkleinen en mensen te laten doorstromen naar een eigen woonplek, eventueel met begeleiding. Belangrijke voorwaarde is dat er voldoende woonplekken zijn. Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers: “Met een eigen plek krijgen mensen hun leven sneller weer op de rit. Door corona worden daklozen op dit moment op een eigen kamer opgevangen en we zien dat dit deze mensen goed doet. We staan nu voor de keuze om de opvangcapaciteit uit te breiden om hetzelfde aantal mensen te kunnen opvangen, of om juist nu te gaan investeren in wonen. Omdat wonen het beste is voor onze inwoners gaan we voor die optie.”

Burgemeester en wethouders B&W stelden recent plan ‘Van Opvang naar Wonen’ vast. Arnhem heeft in 2020, om coronabesmettingen te voorkomen, bestaande opvanglocaties moeten aanpassen. Daardoor konden er minder mensen terecht. Om toch voldoende opvangplekken te bieden is tijdelijk het cruiseschip de Serenade gehuurd. Arnhem wil het aantal opvangplekken plekken de komende jaren afbouwen. Wethouder Louwers: “We gaan voor zoveel mogelijk woonplekken, maar het uitgangspunt blijft uiteraard dat niemand onvrijwillig op straat hoeft te slapen”. Op basis van een inschatting van de in- en uitstroom de afgelopen jaren, verwacht Arnhem dat er 40 tot 100 woonplekken per jaar nodig zijn. In 2021 komen al enkele woonplekken beschikbaar.

Pilot Springplank voor studenten van SSH&
Een mooi concreet voorbeeld is de pilot Springplank voor studenten van studentenhuisvesting SSH&. Daarbij krijgen studerende jongeren die psychisch of sociaal kwetsbaar zijn en in de opvang verblijven, een woonplek met ambulante begeleiding toegewezen. Hiermee draagt SSH& bij aan het kansrijk terug laten keren van deze jongeren in de maatschappij. Begin april is een overeenkomst met de gemeente getekend voor de pilot. Het gaat om drie studentenwoningen in het eerste jaar voor jongeren die uitstromen uit de opvang of momenteel begeleid wonen. De eerste twee jongeren betrekken eind mei hun nieuwe plek. Ambulante begeleiding wordt verzorgd door Pactum. Bij een positieve evaluatie van de pilot verlengen partijen de afspraak.

Druk op de woningmarkt
“De druk op de woningmarkt is groot”, realiseert wethouder wonen Ronald Paping zich. “Dat maakt het lastig om voldoende woonplekken te creĆ«ren. We doen dit daarom samen met de woningcorporaties. Met hen hebben we een convenant gesloten om een aantal woningen beschikbaar te stellen voor daklozen of andere kwetsbare inwoners die een woning zoekenVerder is de inschatting gemaakt dat er vanaf 2021 jaarlijks 10 mensen kunnen uitstromen naar gemeenten in de regio. Arnhem is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de opvang, maar het is belangrijk dat bij het doorstromen naar wonen ook andere gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen”.

Expertise
Bij het verlagen van het aantal opvangplekken blijft de gemeente samenwerken met de organisaties die nu de daklozenopvang uitvoeren. Die expertise blijft nodig, maar het zwaartepunt verschuift voor een aantal organisaties naar ambulante begeleiding.

Bijdrage
De gemeente heeft een bedrag van ā‚¬ 120.000, – per jaar gereserveerd voor de opgave van opvang naar wonen voor de komende tien jaar. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor een extra gemeenschappelijke ruimte of een huismeester. Het ministerie van BZK heeft geld voor gemeenten beschikbaar gesteld om woningbouw te stimuleren voor verschillende kwetsbare doelgroepen en spoedzoekers. Arnhem krijgt daarvan ā‚¬1.820.000. Ook hiervan kan een deel worden ingezet voor de opgave Van Opvang naar Wonen.